VĂN BẢN SGD&ĐT BẾN TRE

 - Công văn SGD&ĐT về việc bổ sung, giải thích một số nội dung của HD số 26/ HD-SGD&ĐT và cấp giấy chứng nhận GVDG tỉnh

Tải về:  1293-cv0001.pdf (98 kB)

 


 

 

VĂN BẢN BỘ GD&ĐT

8) Ban hành Điều lệ trường tiểu học 

Tải về:  4941_Dieuledasua28.12.2010.doc (208 kB)

7) Hướng dẫn dạy học môn thủ công, kĩ thuật tiểu học

 Tải về: 7975-BGDDT-GDTH.doc (65,5 kB)

6) Số: 51/2007/QĐ-BGDĐT  "Ban hành Điều lệ trường tiểu học"

Tải về: Dieu le truong tieu hoc51-2007-BGD.doc (149 kB)

 5) LUẬT GIÁO DỤC 2005

Tải về: LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf (504,6 kB)

 4) Luật giáo dục sửa đổi năm 2009

Tải về: Luat giao duc sua doi nam 2009QH12.doc (70,5 kB)

 3) Thông tư S:  32 /2009/TT-BGDĐT "Ban hành Quy định đánh giá và xếp loi hc sinh tiểu học"

Tải về: 32-2009-tt-bgddt.doc (567,5 kB)

2) Số:   4949 /BGDĐT - GDDT " V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với GDDT."

Tải về: 4949_GDDT.doc (95 kB)

 1) Công văn 717/BGD&ĐT "V/v Hướng dẫn một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGD&ĐT Quy định đánh giá xếp loại HSTH"

Tải về: dieu_chinh_thong_tu_32_BGDDTGDTH.PDF (63,8 kB)