TÀI LIỆU

Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 

- Tài liệu tập huấn GDKNS:

+ KNS môn Tiếng Việt

+ KNS môn TNXH 1, 2, 3

+ KNS môn Khoa học

+ KNS môn Đạo Đức

+ Lý thuyết KNS

Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010

+ Báo cáo tập huấn vệ sinh cá nhân, nước sạch, vệ sinh môi trường