QUY TRÌNH DẠY TẬP VIẾT LỚP 3

2010-12-02 12:17

I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

GV chấm vở ở nhà của một số em. Nhận xét.

HS viết bảng con một số chữ hoa, từ  hoặc câu ứng dụng ở tiết tập viết trước.

II. DẠY HỌC BÀI MỚI:                                  

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết bảng con

a) Hướng dẫn HS viết chữ hoa

- GV treo bảng phụ và yêu cầu HS tìm chữ hoa... trong bài viết.

- HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa.

- GV viết mẫu chữ hoa .... và vừa nhắc lại quy trình viết (không cần chi  tiết như ở lớp 1, 2)

- HS viết chữ hoa ... lên không trung.

- HS viết vào bảng con . GV theo dõi, chỉnh sửa.

b) Hướng dẫn HS viết  từ ứng dụng, tên riêng:

- GV treo bảng viết sẵn cụm từ ngữ ứng dụng.

- GV giới thiệu  và giải thích từ ứng dụng.

- GV hướng dẫn viết tên riêng. Chú ý khoảng cách hoặc nối chữ viết hoa với chữ viết thường, nối nét các chữ cái...

- GV viết mẫu.

- HS viết vào bảng con. GV theo dõi, chỉnh sửa.

c) Luyện viết câu ứng dụng

- HS đọc câu ứng dụng.

- GV giải thích câu ứng dụng.

- HS nêu các chữ viết hoa, tên riêng có trong câu ứng dụng và viết vào bảng con những tiếng có chữ hoa...GV hcỉnh lỗi cho HS.

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tập viết vào vở

- GV gọi 1 HS nhắc lại tư thế ngồi viết.

- HS viết vào vở tập viết.

- GV theo dõi, nhắc nhở, uốn nắn.

- GV thu vở chấm và chữa một số bài. Khen những em viết đẹp, tiến bộ.

 III. CỦNG CỐ,  DẶN DÒ:

Về nhà hoàn thành bài viết và học thuộc câu ứng dụng. GV nhận xét giờ học.