Kế hoạch thi học kì I (Năm học: 2010 - 2011)

2010-12-11 08:05

PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HUỲNH THANH MUA                                         Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
                 *****                                                   
SỐ :  03 / KH-TH                                                                 Phú Khánh, ngày 09 tháng 12 năm 2010
                   

                                                                 KẾ HOẠCH
                                              (V/v Kiểm tra HKI năm học:2010 – 2011)


  Căn cứ CV số 257/HD-PGD&ĐT  và thông báo số 258 của PGD Thạnh Phú,về việc hướng dẫn kiểm tra HKI năm học: 2010 – 2011.
  Nhằm đổi mới việc kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của HS năm học: 2010-2011.Trường TH Huỳnh Thanh Mua tổ chức kiểm tra HKI như sau:
I/ MỤC ĐÍCH YU CẦU:
- Đánh giá đúng thực chất học sinh ở học kỳ I.
- Đổi mới việc ra đề kiểm tra và đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức – kỹ năng.
-Nhằm đánh giá học sinh ở HKI có biện pháp nâng cao chất lượng ở HKII.
II/ NỘI DUNG :
1.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KIỂM TRA CUỐI HKI :
1.1.Công tác ôn tập :
- Tất  cả các lớp hoàn thành chương trình tuần 17 ( ngày 18 / 12 / 2009).
- Ôn tập HHDC từ khối 1 đến khối 5 vào ngày : Thứ sáu ( ngày 18/ 12/ 2009).
1.2.Phân công coi thi và thời gian kiểm tra :
2.1. Phân công coi thi :
         Đổi GV coi thi các lớp trong khối cụ thể như sau :
* Môn thi : Khoa , lịch sử , địa lý : Ngày 17 / 12 / 2009.
Khối 4 :                                                              Khối 5 :
·    Lớp 4/1 : Thầy Ngộ                                 Lớp 5/1 : Cô Đài                         
·    Lớp 4/2 : Cô Sa                                       Lớp 5/2 : Cô Giỏi                                        
·    Lớp 4/3 : Cô Út                                       Lớp 5/3 : Thầy Sơn                          
Ngày 22 – 23 /  12/ 2009
KHỐI 1 V  KHỐI 2 :

Buổi    Ngày    Môn    Thời gian mở đề    HS bắt đầu làm bài   
Sáng     22/12/2009    Tiếng việt    7 giờ    7 giờ 15 phút   
Sáng    23/12/2009    Toán    7 giờ    7 giờ 15 phút   

Riêng lớp 2/4 Phú Long Phụng

Buổi           Ngày           Môn            Thời gian mở đề    HS bắt đầu làm bài   
Trưa     22/12/2009    Tiếng việt           9 giờ                 9 giờ 15 phút   
Trưa     23/12/2009    Toán                  9 giờ                 9 giờ 15 phút   

KHỐI 3 – 4  – 5:

Buổi           Ngày            Môn             Thời gian mở đề             HS bắt đầu làm bài   
Chiều    22/12/2009     Tiếng việt          13 giờ                          13 giờ 15 phút   
Chiều    23/12/2009     Toán                 13giờ                           13 giờ 15 phút   
 

Môn Tiếng Việt và Toán :
K:1                                                                                        K:2 
Lớp 1/ 1: Cô Phúc                                                          Lớp 2/1: Cô Hoàng 
Lớp 1/ 2 : Cô Kim                                                           Lớp 2/2 : Cô Xuân
Lớp 1/ 3: Cô Dung                                                          Lớp 2/3 : Cô Thủy
Lớp 1/ 4: Cô Thủy                                                           Lớp 2/4 : Thầy Nghĩa
K:3                                                                           K:4
Lớp 3/1: Cô Nga                                                         Lớp 4/1: Thầy Ngộ  
Lớp 3/2 : Cô Đời                                                         Lớp 4/2 : Cô Sa                                      
Lớp 3/3:  Thầy Hùng                                                    Lớp 4/3: Cô Út                                      
K :5
Lớp 5/1: Cô Đài
Lớp 5/ 2 : Cô Giỏi
Lớp 5/3: Thầy Sơn
    . Thời gian nhận đề và thống nhất đáp án :
Khối 1- Khối 2 lúc : 6 giờ 55 phút.
    Riêng lớp 24 nhận lúc :  8 giờ 45 phút .
Khối 3 – 4 – 5  lúc : 12 giờ 55 phút .
2/ CÔNG TÁC RA ĐỀ THI :
2.1. Soạn đề thi :
- Thi 2 môn Toán – Tiếng việt từ khối 1 – khối 5 (Đề chung do Trường  soạn).
- Các môn còn lại gồm khoa học – lịch sử – địa lý lớp 4 – 5 và môn Tiếng Anh . Nhà trường thành lập tổ soạn đề. Thành phần gồm P. Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn ; Tổ trưởng chuyên môn khối 1 đến khối 5 ( trên cơ sở mỗi GV soạn 1 đề)
2.2. Đáp án :
- Đáp án được tổ soạn đề thống nhất gồm có 2 phần : Phần đáp án và phần hướng dẫn chấm cụ thể .
2.3. Sao in đề thi :
- Đề thi được in đủ theo số học sinh các lớp đăng ký dự thi và được bảo mật tốt.
3/ TỔ CHỨC CHẤM BÀI, LÊN BẢNG ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI :
3.1.Chấm bài :
Sau khi tổ chức kiểm tra xong tập trung về VP sinh hoạt đáp án và tổ chức chấm tập trung vào 13 giờ 30 phút ngày 23/12/2010 đến 24 /12/2010 hoàn thành việc chấm bài.( khối 1 – khối 5)
Ring mơn Tiếng Anh sau khi thi xong gio vin coi thi giao bi thi cho gio vin bộ mơn.
3.2.Lên bảng điểm :
GV chấm bài thống kê, tổ trưởng tổng hợp báo cáo về CM ngày 28/ 12/2009 để báo cáo về PGD theo mẫu và ghi điểm vào sổ điểm ; xếp loại học sinh theo Thông Tư 32 của Bộ.

Môn    Khối    1 – 4    5 – 6    7 – 8    9 – 10    Ghi chú   
        SL     TL    SL     TL    SL     TL    SL     TL       
3.3.Tổng hợp báo cáo chuyên mơn:
Gio vin đánh giá xếp loại học sinh theo đúng thông tư và tổng hợp báo cáo công tác chuyên môn HKI cho chuyên môn sau khi hoàn thành vo 31/12/2010.
III/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
- Xây dựng kế hoạch triển khai đến toàn hội đồng GV.
- BGH phân công theo dõi kiểm tra từ trung tâm đến các điểm ấp.
- GV – HS thực hiện công tác thi đúng theo quy chế.
- GV coi thi,chấm thi nghiêm túc đảm bảo đúng thời gian,báo cáo đúng quy định.

                                                                                       KT.HIỆU TRƯỞNG
                                                                                           P.HIỆU TRƯỞNG